Børn i LykkeLy
LykkeLy er godkendt til 48 børn, hvor opdelingen er hhv. 18 vuggestuebørn og 30
børnehavebørn. Børnene er opdelt på tre familiestuer fra 0-6 år. Formålet med denne
alderssammensætning er, at give børnene en følelse af at være en del af én stor
søskendeflok, der lærer af, tager hensyn til og har omsorg for hinanden. Vi tror på, at
det pædagogiske arbejde med familiegrupper, giver omsorgsfulde børn, der vokser i
hjertet, hjernen og i sindet.
I LykkeLy behandler vi børnene som ligeværdige mennesker. Det betyder at dialog,
respekt, og nærvær i barnets øjenhøjde er kerneværdier i LykkeLy. Børnene i
LykkeLy skal have følelsen af at blive set, hørt og anerkendt for hver eneste dag. For
at anerkende børnenes udviklingstrin, og styrke fællesskaber på tværs af stuerne, har
vi planlagte emneuger, hvor børnene bliver samlet i aldersopdelte grupper på tværs af
stuerne. Her mødes børnene med deres jævnaldrende, så en fællesskabsfølelse kan
udvikle sig og relationer kan dannes på stuerne og på tværs af stuerne.
Denne integration på tværs af stuerne giver god mulighed at fordybe sig i børnenes
interesser og udvikling på netop deres alderstrin, men også rent fagligt at vurdere
børnenes udviklingstrin i forhold til deres jævnaldrende.

 • I LykkeLy får børnene et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, der fremmer
  deres trivsel, sundhed, læring og udvikling. Børnemiljøarbejdet skal:
 • Anskues som en del af og integreres i det pædagogiske arbejde, hvor det
  findes relevant
 • Alle børn i LykkeLy fortjener det bedste
 • Vurderes i et børneperspektiv med hensynstagen til børnenes alder og
  modenhed
 • Alle børn skal ses som børn med potentiale
 • Alle børn i LykkeLy skal have mulighed for at lære, udvikle sig og nå så langt
  som de kan.


Forældre i LykkeLy
I LykkeLy har vi et godt og velfungerende samarbejde mellem forældre og personale,
med det formål at styrke børnenes daglige trivsel. Forskere som sir. Edward Melhuish
viser, at forældre har en signifikant betydning for børns læring. I LykkeLy vægtes
samarbejdet med forældrene derfor højt og forældrene inddrages som aktiver for, at
alle børn er noget særligt og vi alle har et ansvar for fællesskabets børn. Derfor
opfordrer personalet og bestyrelsen til løbende at have en åben og konstruktiv dialog i
dagligdagen. Som supplement til en god kommunikation anvender LykkeLy den
digitale platform ”Famly” som et redskab til den daglige kommunikation og
dokumentation. Forældre i LykkeLy kan meddele en sygedag eller fridag via Famly,
der mindsker forstyrrelser fra telefonopkald hver morgen og skaber ro til den nære
modtagelse i LykkeLy, som vi mener, er vigtig for den gode start på dagen.
Derudover gør personalet en stor indsats for at uploade billeder for dagen, både så
forældre kan få et indblik i hverdagens aktiviteter, som dokumentation, men også for
at have et naturligt afsæt til en dialog med børnene om hverdagen, eller en konkret
situation i LykkeLy.


Personale i LykkeLy
LykkeLy har et engageret og velfungerende personale bestående af 12 fastansatte
medarbejdere hvor fordelingen er 6 pædagoger og 6 medhjælpere. Der er to
pædagoger og to medhjælpere på hver stue. Vores leder er ansat til 37 timer hver uge,
men idet, at store dele af administration er outsourcet, har ledelsen 25 timer om ugen
til pædagogisk arbejde på stuerne. Derudover har vi en køkkendame der laver mad til
alle børnene hver dag og inddrager børnene i madlavningen så vidt muligt. Personalet,
ledelsen og bestyrelsen arbejder alle for det gode børneliv, hvor trivsel er i fokus samt
et godt og tæt samarbejde med forældre, bestyrelse og Allerød kommune.


Det faglige personales rolle i en læreproces:

 • At tilrettelægge positive læreprocesser på et reflekteret, videns og
  evidensbaseret grundlag
 • At være lyttende, afventende og positive i barn/voksenrelationen
 • At anvende et ressourcesyn med den hensigt at hjælpe børnene med at
  positionere sig i fællesskaberne
 • At eksperimentere
 • At gå i børnenes fodspor ved at fange det. Der optager børnene og herigennem
  gøre dem foretagsomme og nysgerrige.
 • At være bevidste om arbejdet med læringsrummet, at læring foregår igennem
  leg og i samspillet. Læring foregår, når de voksne læringsmæssigt går foran,
  går ved siden af og går bagved barnet.
 • At guide og bekræfte LykkeLy´s børn i deres handlinger på en anerkendende
  måde og støtte på bedste vis i udviklingspunkterne samt børnenes potentiale.


Tydelige og synlige læringsmål
LykkeLy er en helt nystartet daginstitution, og netop derfor er det særligt vigtigt at
have fokus på arbejdet med tydelige og synlig læring, men også anerkende, at
LykkeLy er en i en proces hvor personalet ved hvorfor læringsplanerne skal udføres,
men er i en udviklende proces i forhold til hvordan læringsmålene skal eksekveres. I
LykkeLy har vi fokus på:

 • Det som børnene skal lære frem for det som de skal lave
 • At sætte tydelige og synlige mål for børns læring ud fra devisen om ” I
  LykkeLy er det vigtigste ikke, at du bliver til noget – men til nogen”

Derfor har vi i LykkeLy fokus på, hvordan personalet kan gøre børnene forberedte og
give konstruktiv feedback på deres læring, hvorfor der med tydelige og synlige mål
skal forstås følgende:

 • Målene skal være kendte og synlige for alle
 • Målene skal formuleres i et sprog alle forstår
 • Målene skal formuleres i et positivt, præcist og konkret sprog
 • Målene kan med fordel understøtte af visuel guiding


1) Barnets alsidige personlige udvikling
Læringsmiljøet
I LykkeLy tror vi på, at børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er
lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og ser børn, er vigtige
fødselshjælpere for de drømme og ønsker, som børn har. Samtidig med at børn skal
have mulighed for at opleve sig selv som værdsatte individer, der er beskyttet af et
fællesskab, så skal børnene også lære at se og forstå samspillet og de konflikter, der
kan opstå med andre – både børn og voksne. Børnene i LykkeLy skal både kunne
mærke deres egne grænser, være i stand til at sige til og fra, men også indgå som en
social del af det større fællesskab, der gør verden sjov og udfordrende at være i. I
LykkeLy anerkender vi, at børnene har behov for at lære at tackle de mange
forskellige følelser, der opstår i fællesskabet – lige fra engagement, venskab og
kærlighed til ligegyldighed og konkurrence.


Målet for barnet:

 • En positiv selvforståelse med selvværd og selvtillid.
 • Kompetence til at forstå og håndtere følelser.
 • Børnene skal kunne reflektere over tanker og handle.
 • Børnene inddrages som ansvarlige og lærer indlevelse overfor andre, alt imens
  de bliver mere bevidste om deres tilværelse.
 • Viden, fantasi, kreativitet og initiativ


Pædagogisk handling
Pædagogerne og medhjælperen i LykkeLy er vigtige medspillere, når børnenes
følelsesmæssige erfaringer omsættes til adfærd. De voksne vil støtte børnene i at
udfolde sig og afprøve deres potentialer. Børnene vil opleve, at de får støtte i at
forfølge små ideer og skabe egne projekter. Pædagogerne vil have fokus at anerkende
børnenes ideer, både når ideerne omfatter flere eller kun barnet selv, personalet vil
rose børnene for deres indsats og dermed styrke selvværdet. Personalet vil støtte i
eventuelle konflikter mellem børnene, så børnene er bevidste om sige fra og til og
mærke efter egne grænser. Dermed vil børnene i LykkeLy få et stadigt mere
nuanceret kendskab til både sig selv og andre og føle sig genkendt og husket af andre,
både som det barn, der startede i LykkeLy og den person, det senere udviklede sig til
at blive. Alle LykkeLy´s pædagoger har været på kursus i ” Fri for mobberi”. I
LykkeLy arbejdes der med Mary fondes materiale ” Fri for mobberi” som et redskab
til at have en dialog med både børnehave- og vuggestuebørn giver børn. Der er
forskellige scenarier og aktiviteter som vi arbejder med løbende og mere intenst i
emneuger, med det formål, at LykkeLy skal være et væksthus for den personlige
udvikling – et sted hvor det enkelte barn kan drømme om og tage hul på lovende
muligheder i fremtiden sammen med andre børn og voksne.


Sådan vil vi arbejde:

 • Støtte til at børnene har mod og motivation
 • Vi vil ud fra principperne om anerkendende pædagogik møde børnene med
  respekt og stræbe efter at optræde som gode rollemodeller for børnene i
  hverdagen
 • Sikre tryghed
 • Sikre succesoplevelser
 • Tage udgangspunkt i barnets kompetencer og ressourcer
 • Give alsidige udfordringer og oplevelser
 • Støtte barnets nuværende og potentielle relationer
 • Veksle mellem struktur og fri leg


2) Barnets sociale kompetencer
Læringsmiljøet
I LykkeLy tror vi på, at Sociale kompetencer udvikles i fællesskab med andre
mennesker i venskaber, grupper og kulturer. De vigtige elementer i social kompetence
er empati, evne til tilknytning og sociale færdigheder.
Social kompetence er nøglen til fællesskabet, hvor børnene har mulighed for at
udfolde sig – i leg, i samarbejde med andre om at løse opgaver og realisere drømme.
Det er vigtigt, at børn i LykkeLy støttes i at danne venskaber og lærer, hvordan man
kommer med i og er en del af en gruppe. Det er i fællesskabet med andre, børnene
oplever styrke og betydning, der er adgang til at give og opnå anerkendelse. Det er
som medskabere af fællesskabets historie, der fortælles hver dag, at børn bliver socialt
kompetente. Børnene i LykkeLy skal via omsorg og respekt have mulighed for at
udvikle konstruktive og nære relationer til andre mennesker. Der skal være plads til at
give udtryk for egne følelser og behov samtidig med, at børnene også forstår, at andre
har de samme behov. Børn skal lære at sætte grænser for sig selv og sige til og fra.
I LykkeLy sidder personalet meget på gulvet og ikke på stolene, så de mindste børn
finder tryghed i, at der er en voksen tilgængelig i deres højde og har nemmere ved at
bevæge sig lidt længere væk på stuen og udvide deres verden. De mindste er på
opdagelse og vi som voksne står klar til at hjælpe dem med at sætte begreber på hvad
de ser, smager, lugter eller røre ved. De spejler sig I hinanden og de voksne og
gentager lyde og bevægelser efter hinanden og de større børn. I LykkeLy er formålet
med familiestuer netop at styrke de sociale kompetencer, både for de store børn at
vise omsorg og tage hensyn til de mindre, og samtidigt en mulighed for de små at
spejle sig i de store og deres gøren og kunnen.


Målet for barnet:

 • Inddele i alderssvarende grupper så de bliver en del af et fællesskab.
 • At møde andre anerkendende og respektfyldt
 • At udvikle kompetencer til at indgå i og bidrage til forpligtende fællesskaber
 • At udvikle kompetencer til at etablere, indgå i og vedligeholde venskaber


Den pædagogiske handling:
I LykkeLy er børnene opdelt på familiestuer, så de er aktivt en del af et fællesskab
hver dag. De store er med til at hjælpe de små og støttes i at tage hensyn og udvise
omsorg for andre børn på stuen, det sker blandt andet ved, at personalet hjælper
børnene med at sige fra og invitere til leg og vi øver i hvordan flere kan bestemme i
en leg og hvor sjov en leg kan blive ved at være flere. De større børn på stuerne
støttes i at udvise sociale kompetencer ved at hjælpe de mindre f.eks. ved måltiderne,
på stuen ved at hælde op til de små, eller made de mindste.
Når børnene leger, er personalet enten med i legen eller på sidelinjen. Når personalet
er med i legen, demonstreres og sættes der ord på hvorledes man kan lege
storesøsteren i en leg, personalet støtter børnene i at huske de sociale spilleregler,
samt støtter alle børn i at deltage i legen. Når personalet er med på sidelinjen,
observeres legen og relationerne, så personalet har mulighed for at træde til og hjælpe,
når der opstår uoverensstemmelser eller misforståelser mellem børnene. og på denne
måde sikre personalet sig, at en interaktion ikke er ude af kontekst, men så vidt muligt
sker i tilfælde af, at børnene ikke selv kan finde ud af at løse uoverensstemmelserne.
Når personalet støtter børnene i konflikthåndteringen, stilles der spørgsmål til de
involverede børn, så børnene kan øve sig i at udtrykke deres oplevelse. Personalet
skal udvise og lære børnene at være tilgivende, hensynsfulde og diplomatiske og
støtte i at finde en løsning så legen kan fortsætte. Også ved de sociale kompetencer
vil personalet i LykkeLy anvende ”Fri for mobberi”, som et pædagogisk redskab til at
hjælper børnegruppen med at have en inkluderende tilgang til andre børn.
Personalet vil hjælpe børnene med at gennemskue en konkret konflikt/problematik i
en leg fra flere vinkler. Børnene er selv med til at komme med løsningsforslag for
derved at føle et aktivt ejerskab. I LykkeLy anvender vi ”Fri for mobberi” både for de
større og mindre børn. For vuggestuebørnene synger personalet sange hvor vi
massere/ nusser/kilder hinanden og viser følelser ved ansigtsudtryk så børnene kan
spejle sig i følelserne. Børnehavebørnene bliver præsenteret for kort, der
repræsenterer forskellige situationer og sociale relationer mellem børn. Personalet
støtter børnene i, at udtrykke hvad de kan se på billederne, så børnene kan øve sig i at
udtrykke følelserne, personalet hjælper og støtter børnene i hvordan man kan løse den
givne situation enten ved at inddrage børnene i en dialog og henvise til den dialog
som reference, såfremt en konflikt skulle opstå.


Sådan vil vi arbejde:

 • Vi sætter rammerne så børnene får erfaringer med alsidige fællesskaber, der
  gøres ved at strukturere og organisere børnene, så de får optimal læring i de
  grupper de indgår i.
 • Vi iagttager børnenes udviklingsbehov, interesser og venskaber.
 • Vi hjælper børnene til at indgå fællesskaber, så børnene får oplevelsen af at
  være betydningsfuld, det gør vi blandt andet ved, at vejledt deltagelse hvor vi
  følger børnenes spor
 • Vi planlægger aktiviteter samt evaluere på hvordan børnene udvikler sig, og
  på hvordan aktiviteterne fungerer.
 • Vi vil opmuntre til hjælpsomhed blandt børnene, det vil vi gøre ved at
  opfordre børnene til at hjælpe hinanden evt. som garderobevenner, eller de
  store på stuen hjælper med de små, eller via vores hverdagsrutiner som
  borddækning eller skabe aktiviteter, der kræver et samarbejder.
 • Vi vil være gode rollemodeller.
 • Vi vil aktivt inddrage ”Fri for mobberi”
 • Vi følger børnene og er opmærksomme på deres humør og trivsel.
 • Vi arbejder motiverende og er engagerede og vil støtte dem i at indgå
  relationer som kan give mulighed for venskaber, vi vil inddrage forældre, så
  de også har mulighed for at støtte op om relationen.


3) Barnets sproglige udvikling
Læringsmiljøet
Sprog er forudsætningen for at udtrykke sig og kommunikere med andre, I LykkeLy
anerkender vi, at der findes mange forskellige sprog, som alle spiller en rolle i barnets
udviklingsproces og som skal have opmærksomhed. I LykkeLy arbejder vi med
talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog som
kommunikationsformer. Børnene i LykkeLy skal støttes i at udvikle deres danske
ordforråd og i at forstå de begreber og regler, der gælder for det talte sprog. I
LykkeLy vil personalet støtte den naturlige interesse for det skrevne sprog, men især
have fokus på, at for skabe en god og sund kommunikation, er det vigtigt, at børnene i
LykkeLy forstår sammenhænge mellem f.eks. kropssprog, mimik og tale. Derudover
vil der i LykkeLy arbejdes for en forståelse af et varieret og korrekt dansk sprog og
evnen til at bruge det, så det passer i forskellige situationer, for at børnene vil kunne
gøre sig forståelige. I LykkeLy tror vi på, at sprog skaber kontakt, og evnen til at
bruge nuancerne i sproget støtter og fremmer forståelsen af og fra andre. Det er vigtigt
at træne dialogen, så børn i fællesskabet kan tale, lytte, stille spørgsmål, give svar og
være aktive i at planlægge fælles aktiviteter og projekter. I LykkeLy er personalet
gode til at lytte til børnene og støtte børnene i at gøre sig forståelige og anerkende
deres sprog, så de får mulighed for at udtrykke det, de er i tvivl om, glade for eller
kede af, og så de frit kan lufte deres meninger, følelser og tanker. I LykkeLy arbejder
vi ud fra devisen om, at de sproglige færdigheder giver adgang til verden – en
mulighed for at høste viden og erfaringer. Det er derfor vigtigt at støtte børnene i at
sætte ord og begreber på de oplevelser, de har i dagligdagen. Sproget er en
forudsætning for frugtbare løsninger af problemer og konflikter. Balancen i
fællesskabet afhænger af børnenes evner til at sige til og fra, og om de har de
sproglige forudsætninger for at udtrykke, hvad de mener, og dermed formår at blive
forstået af både børn og voksne.


Målet for barnet:

 • At barnet får et veludviklet sprog, så det får gode muligheder for at indgå I
  sociale relationer.
 • At barnet udvikler sprog og skriftsprog gennem nærværende kommunikative
  voksne
 • At udvikle sprog gennem leg og samvær
 • At barnet har lyst og mod på at anvende sproget og skriftsproget kreativt og
  eksperimenterende i dialogen og kontakten med omverdenen.
 • At barnet kan bruge sproget til at skabe kontakt og anvende nuancerne til at
  gøre sige forståelig
 • Kan forstå sammenhængen mellem tale, mimik og kropssprog


Pædagogisk handling:
I LykkeLy vil sprog og sprogudvikling være en fast del af hverdagen, personalet vil i
den daglige dialog med børnene, sikre sig at ordenes betydning vil blive fremhævet.
Det kan være ved højtlæsning med en dialogisk tilgang, hvor enkelte ords betydning
italesættes f.eks. ”hvad betyder snabelsko?” Det kan også gøres ved at appellere til
sanserne, som at smage på ordet ”surt” vi rører ved ordet ”koldt” I LykkeLy
anerkender vi, at børn lærer forskelligt og den sprogligeudvikling kan have flere
nuancer. Derfor vil personalet støtte børnenes forskellige behov og forskellige
sproglige niveauer, men motivere børnene i LykkeLy ved at stille spørgsmål,
kommentere, anvende billederne til at supplere sproget.
Rim og remser vil også anvendes i hverdagen, som en måde hvor på børnene i
LykkeLy kan øve sig på sproget og udtale ved sangtekster og gehør på lyde og ord der
rimer. I LykkeLy anvendes også en dialogisk tilgang, når der skal synges og læres
sange. Teksten bliver læst op, og personalet er i dialog med børnene om hvad de
enkelte ord betyder, dette understøttes ved at bruger fagter, der understøtter
forståelsen og kombinere talesproget med kropssproget.
I LykkeLy arbejdes der ud fra den narrative tankegang, hvorfor den gode historie
avler flere gode historier og dermed er med til den positiv udvikling. Personalet
hjælper børnene til at skabe egne positive selvfortællinger, ved at støtte dem i at
fortælle når de oplever noget godt, når de har hjulpet et andet barn, og når de lærer
noget nyt. På denne måde får barnet en succesoplevelse og et positivt selvbillede som
styrker selvværdet og det understøttes ved at kunne udtrykke det sprogligt.


Sådan vil VI arbejde:

 • Vi varierer og kombinere talesproget med kropssproget og tegnsproget
 • Personalet taler MED børnene og er opmærksom på den gode udviklende
  dialog
 • Vi vil anvende en dialogisk tilgang ved højtlæsning
 • Vi vil sætte ord på det vi gør
 • Vi vil tale tydeligt – adskille ordene
 • Vi vil bruge et alsidigt sprog
 • Vi støtter børnene i at finde ord og øve udtale
 • Vi er opmærksomme på hvordan vi formulere os.
 • Vi fortæller den gode historie om børnene
 • Vi inddrager forældrene så meget som muligt, lytter til hvad de gør
  derhjemme og støtter dem der hvor forældrene har behov for vejledning, f.eks.
  ordkort, bøger, spil mm.
 • Vi vil i aktiviteter, spisning mv. være bevidste om den voksnes placering, så
  det er børnene og samtalen der er i fokus.


4) Kulturelle udtryksformer og værdier
Læringsmiljø
I LykkeLy er kultur et udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Det er
gennem mødet med andre og det der er anderledes, at vi definerer vores eget
kulturelle ståsted og genkender vores egne kulturelle rødder. I LykkeLy får børnene et
klart blik for kulturelle udtryksformer, da tanken er, at jo mere varieret børnene får
lov at udfolde sig og jo flere kulturelle facetter børnene oplever, desto mere
bredspektret bliver også deres opfattelse af såvel verden, andre mennesker, såvel som
deres egne muligheder og potentiale. Selvom børn opfattes som fantasifulde væsner,
har de ganske som voksne brug for inspiration ud over, hvad deres egen fantasi kan
skabe. Mødet med andre menneskers udtryk og ikke mindst med voksne, der kan
formidle kunst og kultur, kan være med til at sætte gang i en udvikling af deres
kulturelle udtryksformer. Gennem oplevelser af kunst og kultur får børn inspiration til
selv at lege, omforme og eksperimentere med de udtryk, de møder. Forudsætningen
for denne skabelsesproces er naturligvis, at børnene har mulighed for, at udfolde sig
på egne betingelser, både når det handler om pladskrævende eller støjende og om
mere rolige aktiviteter, der kræver fordybelse. Ved mødet med andre udtryksformer,
det både kunstnerisk, kulturelt, eller ved at stifte bekendtskab med andre måder at
leve på og andre værdier, der udfoldes børnene til hele, nysgerrige og tolerante
mennesker. Mennesker, der har forståelse for, at verden er mangfoldig, og at
menneskers sprog, vaner og levevilkår kan være vidt forskellige.
.
Målet for barnet:

 • Barnet skal lære samfundets mangfoldighed af traditioner og kulturhistorie at
  kende, så det bliver forankret i sine omgivelser.
 • At børnene i LykkeLy eksperimenterer med, øver sig i og afprøver sig selv i
  forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer, såsom musik drama og
  kreative processer.
 • At udvikle respekt og forståelse for forskelligheder, levevis og familieformer
 • Barnet får et klart blik for forskellige kulturelle udtryksformer
 • Barnet skal udvise forståelse for eget kulturelle ståsted
 • At opnå selvtillid og koncentrationsevne


Den pædagogiske handling:
I LykkeLy tror vi på, at kreativitet trives bedst ved lyst og engagement. Derfor vil
børnene i LykkeLy inddrages i beslutninger om, hvilke kulturelle eller kunstneriske
aktiviteter, de skal beskæftige sig med. Børnene vil i vidt omfang få medindflydelse
på valg af f.eks. materialer og projekter samt på planlægning af kulturelle aktiviteter
og oplevelser, for at styrker børnenes interesse og glæde ved at skabe. Børnelitteratur,
film, faglitteratur, musik, billeder etc. i forskellige genrer samt værksteder, hvor
forskellige materialer og redskaber er til rådighed, er den daglige kilde til inspiration
og lyst til udfoldelse. Men også deltagelse i kunstneriske arrangementer, udflugter til
kulturelle tilbud i lokalsamfundet etc. kan bidrage til den kulturelle vækst. I LykkeLy
arbejder derudover med værkstedsuger, hvor børnene får muligheder for at
udtrykke sig og kendskab til mange forskellige materialer. Der spilles dagligt
musik og synes sange, både når børnene skal falde til ro, eller skal udfolde sig
motorisk eller sprogligt. Personalet vil arbejder med mange forskelige kunstneriske
udtryksformer. Så børnene vil få støtte i at male med fingre/fødder/næse. Personalet i
LykkeLy vil støtte de børn der har lyst til at bygger ting i træ med søm/skruer, så
børnene øves i at omsætte ide til et kunstværk. I LykkeLy anskues kunsten som en
udtryksform, som ingen regler har og hvor fantasien skal dyrkes.


Sådan vil vi arbejde:

 • Vi tage udgangspunkt i børnenes interesser og kompetencer
 • Vi vil inspirere / motivere
 • Vi viser vores forskelligheder
 • vi viser interesser
 • Vi forholder os spørgende og nysgerrige


5) Krop og bevægelse
Læringsmiljøet
I LykkeLy arbejdes der med at styrke børns udvikling af motoriske færdigheder,
udholdenhed og bevægelighed, samt at støtte børnenes forudsætninger for at udvikle
sig. I LykkeLy er der mangfoldige rammer og muligheder for at udfordre børnene til
at bevæge sig. Krop og bevægelse er ikke kun en fysiologisk, men også en sanselig
adgang til livet. Bevægelse baner veje for at udforske, afprøve, nyde og forstå det
fysiske såvel som det kulturelle miljø og naturen. Ved at bruge forskellige redskaber
og materialer får børnene i LykkeLy anledning til både at bruge og stimulere denne
sanseverden. Kropslighed er en del af det at være til stede i verden sammen med
andre. I LykkeLy får børnene aktivt mulighed for at udforske kroppens muligheder og
begrænsninger og personalet vil støtte en udvikling af børnenes færdigheder og vaner.
Børnene i LykkeLy får erfaringer i, hvad det betyder at kombinere f.eks. talesprog
med kropssproget, og børnene udvikler herigennem også respekt for, at andre kan
have et ”andet” udtryk, andre reaktioner og deres egen integritet. I LykkeLy vil
børnene få erfaring med forskellige former for kropslig nærhed og omsorg og vil få
støtte i, at blive bedre i stand til at sætte deres egne kropslige såvel som mentale
grænser. Personalet vil støtte børnene i deres behov for at føle værdi og tryghed –
også ved deres egen krop og dens reaktioner. Ved at få viden og indsigt i hvordan
kroppen fungerer, dens styrke, muligheder, og hvad den betyder for sundhed og
velvære, får børnene også mulighed for at få indsigt i sig selv og andre mennesker.


Målet for barnet:

 • Barnet er bekendt med kroppens signaler og muligheder
 • Barnet forstå at aflæse kropsprog og kombinere det med talesproget
 • At barnet udvikler glæde ved at eksperimentere med og bruge kroppen
 • At barnet videreudvikler motoriske færdigheder i leg og tilrettelagt aktiviteter
 • At have fokus på fysisk sundhed, hygiejne og bevægelse
 • Barnet er i stand til at udtrykke følelser via kropssproget
 • Barnet tør udforske og bruge de forskellige sanser.


Den pædagogiske handling:
I LykkeLy vil børnene støttes og styrkes i, at kunne give udtryk for egne behov.
Personalet vil anvende LykkeLy´s mange både inden- og udendørsfaciliteter. Børne i
LykkeLy vil blive tilbudt motorik og bevægelse både på og på tværs af stuerne. I
LykkeLy vil vi have fokus på, hvor det enkelte barn er, i sin motoriske udvikling, og
styrke barnet både i dets fin- og grov motorik. Personalet vil støtte børnenes i deres
grov motorik ved at anvende skoven og legepladserne i nærområdet, til at udforske og
afprøve kroppen ved eks. at klatre, kure ned af skrænter balancer på stammer, cykle,
boldspil og kombinere bevægelser med sanglege og musik. I LykkeLy vil personalet
have en løbende dialog med børnene, så børnene er opmærksomme på og lære at
mærke efter, om de fryser, sveder, er sultne/tørstige, skal på toilettet. I LykkeLy er der
også et fokus på finmotorik, hvorfor der altid vil være papir, sakse og tegneredskaber
på alle stuerne. Børne skal øve sig i at sætte perler på plader og snor og får støtte i at
klippe i forskellige materialer, tegne indenfor stregerne på tegninger eller slå et søm i
træ. I LykkeLy er børnene også en stor del af den daglige madlavning, så de store
børn kan øve deres færdigheder ved at skrælle gulerødder eller anrette pålægsfadene,
og de mindre kan røre dejen eller plaske med vand.


Sådan vil vi arbejde:

 • Vi viser lysten til at bruge kroppen på mange forskellige måder
 • Didaktiske overvejelser ved planlagte motoriske aktiviteter bør også omfatte
  rammeaktiviteter, der giver børnene mulighed for selv at eksperimentere,
  afprøve og gentage bevægelsesmønstre og dermed udvide deres kropslige
  kompetencer.
 • Der vil blive tilrettelagt læringsmiljøer, så LykkeLy`s børn kan udfolde sig
  kropsligt i alle sammenhænge i hverdagen
 • Aktiviteter og lege skal bære præg af øvelser hvor grundbevægelser som at
  kravle, rulle, hoppe, løbe etc. er implementeret.
 • Vi laver sanglege som grundlag for social iscenesættelse/samarbejde hvor
  kroppen, bevægelser er et kommunikativt redskab. I en social sammenhæng
  positionerer børnene sig gennem kroppens udtryk og lære at aflæse andre
  børns udtryk via deres krops udtryk.
 • Vi Tilbyder børnene afslapning til roligt musik i vores soverum, som en mere
  sanselig tilgang hvor kognitive processer dannes, dette sammenholdt med
  babyrytmik hvor de mindste børn i LykkeLy udvikles kognitivt.


6) Natur og naturfænomener
Læringsmiljøet:
En af kerneværdierne i LykkeLy er bæredygtighed, der arbejder sig væk fra ”køb og
smid væk – kulturen” men hen imod hele tanken om genbrug. I LykkeLy er det
vigtigt at der udvises respekt og forståelse for naturen som mennesker lever i og har
ansvar for. Naturoplevelser i barndommen bidrager både til den følelsesmæssige,
mentale og fysiske udvikling. En naturfaglig dannelse skabes af oplevelser med,
interesse for og viden om naturen i et miljø, hvor der er plads til at undres, stille
spørgsmål og finde svar. I LykkeLy har børnene mulighed for at være i, sanse og
opleve naturen på alle årstider, i forskelligt vejr og landskaber. På den måde styrkes
børnenes sanseapparat og deres motoriske udfoldelse. Naturen er en enestående
legeplads for både sind og krop og når børn leger i naturen, får fantasien og samværet
med andre spillerum, og børnene udfordres på mange planer både kropsligt og
mentalt. I LykkeLy betragtes naturen som en skattekiste af kundskab. I skov, på mark
og ved strand har børnene mulighed for at hente førstehåndsindtryk om dyr, planter
og materialer. De kan bygge, skabe og konstruere og udforske materialer og
teknikker. Gennem vidende og medlevende personale kan børnene i LykkeLy få
vigtige erfaringer, eksperimentere og hente masser af viden om naturfænomener og
tekniske sammenhænge. Naturen giver børnene mulighed for at systematisere deres
omverden og ved selvsyn fatte sammenhænge, der ellers kan være svære at forstå,
hvis de bliver formidlet på det teoretiske plan. Det gælder f.eks. modsætninger,
relativitet, tal, mængder og rækkefølger. At bruge naturen som eksperimentarium og
legerum danner grundlaget for en varig interesse, respekt og ansvarlighed for natur og
miljø.


Målet for barnet er:

 • Barnet skal få kendskab til naturen og værne om den
 • Barnet skal have en naturlig interesse for udelivet og lære årstiderne at kende
 • At børnene udvikler glæde ved at færdes i, udforske, sanse og lege i naturen
 • Barnet skal stimuleres og udvikle en respekt for naturen


Den pædagogiske handling:
I LykkeLy er det væsentligt, at børnene bliver bevidst om naturens forskellige
sammenhænge og livets afhængighed af disse, f.eks. de fire årstiders betydning for
jorden, hvordan ser de ud. Børnene vil blive taget ud i naturen så årstiderne både kan
ses, føles og smages. Børnene vil få mulighed for at lave mad på bål og fortælle
personalet vil fortælle historier og dyrene og planterne. Der vil arrangeres forskellige
temauger om de forskellige elementer, så børnene kan udvikle deres viden og
forståelse for vand, jord, ild og luft. Børnene i LykkeLy er aktive i madlavningen og
personalet og køkkendamen inddrager børnene i madens oprindelse og tilberedning.
Vi arbejder ud fra økologisk madprofil, så børnene i LykkeLy vil kunne udvise en
forståelse for råvarer og dyrevelfærd. På sigt vil LykkeLy indgå et samarbejde med
”fra haver til maver” med fokus på den sunde kost i et selvforsynende perspektiv.
Børnene vil blive inddraget i at plante frø i en køkkenhave, det gør vi så de kan forstå
tilblivelsen af det mad vi spiser, så de kan mærke jorden og samarbejde om, at frøene
plantes korrekt. Børnene vil løbende få ansvaret for at passe på afgrøderne, så de kan
hjælpes af med at vande og lue ud, det gør vi så de kan forstå hvordan vi passer på
vores have og hvordan vi får vores ting til at gro. Børnene i LykkeLy er med til at
høste grønsagerne og tilberede dem, så de forstår og lære at sætte ord på hvad de har
gjort, øver motorikken med at skrælle og skære og støtte en succesoplevelse ved at
tilberede og servere maden for deres venner i LykkeLy.


Sådan vil vi arbejde:

 • Barnet vil komme på mange ture og være meget ude, hvor personalet vil give
  børnene lov til at mære og fordybe sig i naturen og årstiderne vil løbende blive
  forklaret og arbejdet med, eks. kastanjedyr, snemænd, haletudser,
  sommmerbær.
 • Vi vil planlægge og strukturere forløb, og være anerkendende i vores samvær
  med børnene så vi fremmer fordybelse, trivsel og den gode oplevelse
 • Børnene tager i skoven og på legepladsen og udnytter rummet til leg og fantasi,
  der skal være plads til at samler ting som bringes med hjem. Der skal undersøges
  og nysgerrigheden skal understøttes.
 • Vi vil have det sjovt, og på den måde fremme børnenes glæde ved naturen
 • Vi vil være positive overfor oplevelser i uderummet, uanset vind og vejr
 • I vil tage tid til at udforske og eksperimentere med børnene
 • Økologi og en sund tilgang til mad og madspild vil være en fast del af hverdagen,
  så børnene i LykkeLy forstår hvor maden kommer fra og hvordan den er tilberedt


Dokumentation samt evaluering af læreplanen
Jf. dagtilbudsloven fremgår det, at lederen er ansvarlig for at udarbejde og
offentliggøre den pædagogiske læreplan. Den pædagogiske læreplan evalueres
minimum hvert andet år og der arbejdes løbende med at udvikle gode og brugbare
evalueringsredskaber. I LykkeLy arbejdes der med meningsfyldte, evalueringsværktøjer, der understøtter fagligheden og læringssynet. I LykkeLy evaluerer vi vores
pædagogik og vores pædagogiske læreplaner ved at kigge på det fælles liv, som børn
og voksne har sammen i hverdagen, og om måden, det tilrettelægges på giver
mulighed for at nå målene i læreplanen. Personalets løbende evaluering foregår på
mange måder, den er kendetegnet ved at være systematisk og dokumenteret på Famly
i form af fotos og udstillinger af børnenes arbejde. Vi inddrager børnene ved at
spørge, hvad er godt og skidt når vi er færdige med et emne. Vi evaluerer på vores
personalemøder, når vi har arbejdet med et tema i homogene og alderssvarende
grupper, evaluerer det pædagogiske arbejde i forhold til lærerplanerne og ser på, om
vi nåede det, vi ville. Sammen med bestyrelsen har vi en god dialog om vores
pædagogiske arbejde og vores arbejde med læreplaner. Vi evalurere også med
forældrene, både til fællesmøder, individuelle forældresamtaler og mulighed for en
åben og ærlig dialog i hverdagen. Vi evaluere følgende:

 • Trivsel – hvordan var børnenes trivsel i aktiviteten? Hvilke tegn var der på
  trivsel? Hvad var vi opmærksomme på for at fremme børnenes trivsel?
 • Motivation- Hvordan forberedte vi børnene på aktiviteten? Hvordan lykkes vi
  med at motivere alle børnene? F.eks. samling, fællesskaber, inklusion,
  sprogtone. Hvilke tegn så vi på, at børnene var motiverede?
 • Læring – Hvilke tegn var der på, at børnene har fået ny – viden, kompetencer
  eller færdigheder? Hvilke tegn har der været på læring? Havde vi fokus på
  læringsmiljø, aktiv læring, kvalitet af samværet, fællesskab, kommunikation?
 • Sprog- Hvilke tegn så vi på den sproglige læring – viden, kompetencer og
  færdigheder? Hvad var vi særligt opmærksomme på for at fremme børnenes
  sproglige læring?
 • Refleksion- hvilken ny viden har vi fået i forhold til vore pædagogiske
  praksis?


Dagligdagen
Det er vigtigt, at børn og forældre bliver godt modtaget i institutionen om morgenen.
Vi skal vise imødekommenhed, siger godmorgen til børn og voksne, og forventer det
samme af forældrene. Der skal være en rolig atmosfære, så de første timer forløber
hyggeligt og fredeligt uden for megen tumult. Det er vigtigt, da det ofte har betydning
for børnenes humør og velbefindende resten af dagen. Personalet og forældre bør tage
sig tid til en kort dialog om de informationer, som er nødvendige for barnets
velbefindende. Der lægges vægt på, at børnene får mulighed for at vinke farvel til
forældrene.


Indtil kl. 8.00 benyttes fællesrummet og en af stuerne, og herefter er der mulighed for
at gå på egne stuer, men børnenes leg skal ikke afbrydes, så de må lege, hvor de vil.
Da børnene ved, at de voksne er på egne stuer for at modtage andre børn, har de altid
mulighed for at søge hen til deres egen stue.


De tre stuer har åbne døre, børnene må lege og være der, hvor de allerhelst vil, men vi
voksne skal følge børnene. Har vi aktiviteter i gang både som emneuger i homogene
grupper og på egen stue, opfordrer vi altid børnene til at være med. For at være meget
bevidste omkring børnenes udvikling, skal vi som voksne sørge for at børnene
udvikler deres nysgerrighed og fantasi.


På stuerne foregår der både fordybelse og aktiviteter, og her samles børnene i
familiegrupperne, f.eks. omkring sang og beskæftigelse. Vi arbejder meget med
familiegrupperne og sørger for at give børnene fysisk og psykisk omsorg. Det gør vi
ved at være nærværende, i godt humør og skabe en god stemning på stuen, og at den
voksne fordyber sig i aktiviteterne. Når vi gør det, gør børnene det samme overfor
hinanden, og deres sociale intelligens udvikler sig på en god og naturlig måde. Når
der opstår konflikter i legen, skal børnene i videst mulig omfang prøve at løse disse
selv. Det er vigtigt, at børnene kommer ligeværdige ud af en konflikt, og her skal det
vigtigt understrege, at konflikter ikke altid er negative, men kan være positive og
udviklende.


Vi deler ofte børnene op i homogene aldersgrupper. I disse grupper arbejder vi med
emner som rører sig blandt børnene og de voksne eller årstidsbestemte aktiviteter. I
emneugerne skal børnene være mødt inden kl. 9.30 for at få en fælles start med de
andre børn og voksne. Vi synger og leger sanglege og delagtiggør børnene i de
udvalgte aktiviteter, så de er forberedte på det, vi skal i gang med. Efter samling går
børnene på tværs af stuerne ud i deres emnegrupper. Børnene vil være i en gruppe, der
passer til deres udviklingsalder, samtidig vil børn og voksne på tværs af stuerne lære
hinanden bedre at kende. Det er også der, vi voksne kan sammenligne børnene og se,
hvor der skal sættes ekstra ind for at stimulere børnenes udvikling.


Vi ønsker at komme på en del ture ud af huset. Mange af disse ture bliver til i samråd
med børnene. En dag er det måske alle børnene og de voksne fra én stue, der sammen
tager på tur. En anden dag er det en gruppe børn og voksne på tværs af stuerne, der
tager af sted – alt efter hvad der har disse børns interesse netop nu.


Når vi vurderer, at de mindste børn i institutionen ikke kan få udbytte af en tur på
grund af deres alder, prioriterer vi, at disse børn bliver hjemme med en voksen og
nyder at have ”huset for sig selv”.


Vores mindste børn fra 10 mdr. og op til 1 ½ år kommer på ture i nærmiljøet, da det
er vigtigt, at de har en tryg og ustresset hverdag.


De små følger deres egen rytme, børnene spiser, når de er sultne og kommer ud at
sove, når de er søvnige. Vi lægger vægt på at ”læse” de smås behov ved at lytte, være
nærværende, og se på de tegn, de viser f.eks. gråd, glæde eller lignende. De, der er
vågne, samles i middagsstunden sammen med en fast gruppe voksne, som kan
stimulere dem i deres bedste vågentid. Vi giver os god tid til at skabe nærhed og
kontakt i rolige omgivelser, så børnene får nogle dejlige og rare oplevelser.


Vi lægger vægt på, at børnene lærer ”gode manerer” m.h.t., hvordan de spiser og
omtaler maden. Vi spiser frokost kl. 11 og vi lægger vægt på det sociale samvær
under spisningen. De voksne sørger altid for, at måltidet bliver roligt og hyggeligt,
f.eks. skal børnene sidde ned med en tallerken og en kop, når der spises.
Kl. 14 får børnene eftermiddagsmad.


Når børnene skal pusles, har vi en tæt og god kontakt. Vi giver os tid til det enkelte
barn og hjælper barnet til selv at klare tingene. Vi bruger tid på fordybelse. Vi lægger
vægt på, at børnenes renlighedstræning sker på deres egne præmisser.


De børn, som har behov for at sove til eftermiddag, skal gøre det under rare og
hyggelige omstændigheder, og børnenes søvnbehov skal så vidt muligt tilgodeses
individuelt. Søvn er vigtig, så vigtig, at hvis vi vækker de små børn i utide, er de ofte
meget lang tid om at vågne, de skal sidde på skødet af en voksen og er ofte sure og
utilpasse. Vi vækker som udgangspunkt aldrig de små, som sover i barnevogne.


Legepladsen er et godt uderum og en vigtig del af vores hverdag. Den er med til at
øge vores areal, fordi børnenes leg kan foregå i mindre grupper både ude og inde. For
at legepladsen kan være et godt sted at være, er de voksne nærværende og
inspirerende i børnenes udeleg. Vi bestræber os på, at alle børn kommer ud at lege
hver dag.


Sidst på dagen er legen stadig efter børnenes ønsker og behov. Forældrene opfordres
til at gå med ind og hjælpe deres barn med at rydde op. Det hjælper barnet med at
omstille sig til at skulle hjem. Barnet lærer at føle medansvar for tingene og slutter
dagen i institutionen af på en god måde. Det er vigtigt at børnene får sagt farvel til de
voksne og til vennerne. Alle børn og forældre skal være ude af institutionen kl. 16.45.