Pædagogisk læreplan for LykkeLy

LykkeLy – Tryghed og Trivsel i børnehøjde

LykkeLy er en privatinstitution der er godkendt til 52 børn.

Vi ligger på en stille villavej tæt på grønne områder og skov.

Børnene er opdelt på tre familiestuer fra 0-6 år. Formålet med den alderssammensætning er, at give børnene en følelse af at være en del af én stor søskendeflok, der lærer af, tager hensyn til og har omsorg for hinanden. Vi tror på, at det pædagogiske arbejde med familiegrupper, giver omsorgsfulde børn, der vokser i hjertet, hjernen og i sindet.

I LykkeLy behandler vi børnene som ligeværdige mennesker. Det betyder at dialog, respekt, og nærvær i barnets øjenhøjde er kerneværdier. Børnene i LykkeLy skal have følelsen af at blive set, hørt og anerkendt hver eneste dag. For at anerkende børnenes udviklingstrin, og styrke fællesskaber på tværs af stuerne, har vi planlagte emneuger, hvor børnene bliver samlet i aldersopdelte grupper. Her mødes børnene med deres jævnaldrende, så en fællesskabsfølelse kan udvikle sig og relationer kan dannes på tværs af stuerne.

Integrationen på tværs af stuerne giver god mulighed for at fordybe sig i børnenes interesser og udvikling på netop deres alderstrin, men også rent fagligt at vurdere børnenes udviklingstrin i forhold til deres jævnaldrende.

Vi tilbyder en struktureret pædagogisk ramme hvor børnene trygt kan vokse og udvikle sig. Vi er engagerede nærværende voksne med lyst og gejst, der viser ægte interesse for børnene og deres familier.

Forældre i LykkeLy

I LykkeLy har vi et godt og velfungerende samarbejde mellem forældre og personale, med det formål at styrke børnenes daglige trivsel. I LykkeLy vægter vi derfor samarbejdet med forældrene højt og forældrene inddrages som aktiver for, at alle børn er noget særligt og vi alle har et ansvar for fællesskabets børn. Som supplement til en god kommunikation anvender LykkeLy den digitale platform ”Famly” som et redskab til den daglige kommunikation og dokumentation. Forældre i LykkeLy kan meddele en sygedag eller fridag via Famly, der mindsker forstyrrelser fra telefonopkald hver morgen og skaber ro til den nære modtagelse som vi mener, er vigtig for den gode start på dagen. Derudover gør personalet en stor indsats for at uploade billeder for dagen, både så forældre kan få et indblik i hverdagens læringsmiljøer som dokumentation, men også for at have et naturligt afsæt til en dialog med børnene om hverdagen, eller en konkret situation i LykkeLy.

Personalet i LykkeLy

LykkeLy har et engageret og velfungerende personale bestående af 12 fastansatte medarbejdere hvor fordelingen er 6 pædagoger og 6 medhjælpere. Der er to pædagoger og to medhjælpere på hver stue. Vores ledelsesteam består af en leder og en souschef. Lederen er ansat til 37 timer hver uge, men idet, at store dele af administration er outsourcet, har lederen 25 timer om ugen til pædagogisk arbejde på stuerne. Derudover har vi en køkkendame der laver mad til alle børnene hver dag og inddrager børnene i madlavningen så vidt muligt. Personalet, ledelsen og bestyrelsen arbejder alle for det gode børneliv, hvor trivsel er i fokus samt et godt og tæt samarbejde med forældre og bestyrelse.

I LykkeLy har vi følgende værdier:

I LykkeLy handler det ikke om at blive til noget men at blive til nogen.

Vi vægter fællesskabet højt og mener at alle følelser er lige gode. Vi respektere hinanden for dem vi er. Både børn og voksne.
Vi tror på at smil smitter og et godt kram og nærvær, kan være med til at starte en god dag.

Vores pædagogiske grundlag

I LykkeLy ser vi grundlæggende på barnets udvikling og læring, som en vekselvirkning mellem barnet og dets omverden.

– Vi tilrettelægger positive læreprocesser på et reflekteret og fagligt grundlag
– Vi er lyttende, afventende og positive i barn/voksenrelationen
– Vi støtter og hjælper børnene med at indgå i fællesskaber
– Vi er innovative og eksperimenterende
– Vi går i børnenes fodspor ved at se det der optager børnene og herigennem gøre dem opmærksomme og nysgerrige.
– Vi er bevidste om arbejdet med læringsrummet. at læring foregår igennem leg og i samspillet. Læring foregår, når de voksne læringsmæssigt går foran, går ved siden af og går bagved barnet.
– Vi guider og bekræfter LykkeLys børn i deres handlinger på en anerkendende måde og støtter på bedste vis i udviklingspunkterne og ser børnenes potentiale.
– Vi samarbejder meget tæt på tværs i huset og deler dagligt vores iagttagelser og læringsprocesser.

Tydelige og synlige læringsmål

LykkeLy er en daginstitution der er snart 5 år gammel, og netop derfor er det særligt vigtigt at have fokus på arbejdet med tydelig og synlig læring.

I LykkeLy har vi fokus på:
– At skabe trygge og gode børnefællesskaber
– At sætte tydelige og synlige mål for børnenes læring igennem leg med fokus på læreplanstemaerne.

Centrale elementer i læreplanen

– Børnesyn. Det at være barn har værdi i sig selv.
– Dannelse og børneperspektiv. Børn skal høres og tages alvorligt som led i starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse.
– Leg. Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud.
– Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret.
– Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale sætter rammerne for.
– Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet for arbejdet med børns læring.
– Forældresamarbejde. Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets trivsel og barnets læring.
– Børn i udsatte positioner. Alle børn skal udfordres og opleve sejr i lege og aktiviteter.
– Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.”

Børnesyn

I LykkeLy skal alle børn ses.

LykkeLy startede op med ildsjæle der ønskede at lave en institution som var familielivets forlængede arm, der skulle danne rammen om det bedste børneliv.

Fire år efter ønsker vi stadig at danne de bedste rammer for børnene.

Vi ønsker at være med til at skabe nogle medborgere der hviler i sig selv og ved at de er gode nok lige præcis som de er.

Vi vil skabe et pædagogisk fundament, der bygger på anerkendende relationer set i et inkluderende perspektiv. Vi vil skabe et udviklende læringsrum, hvor børnene kan udfordres på mange forskellige niveauer og gennem mange processer. Læring foregår, når de krav og aktiviteter barnet bliver mødt af, giver mening for barnet. Læringen sker gennem brug af sanser, når man er i et fællesskab.

Vi mener at børn er mennesker med ligeværdige rettigheder. Vi forsøger at forstå børn ud fra deres egne oplevelser og forståelse af sig selv. Vi møder børnene der hvor de er og fortæller dem om deres rettigheder. Vi mener at børnene er eksperter i deres eget liv.

Dannelse og børneperspektiv

Vi ønsker at støtte børnene i en retning af selvstændighed og troen på at ting kan lade sig gøre. Det gør vi gennem faste strukturelle handlinger i hverdagen, for at børnene opnår en genkendelighed, og oplever følelsen af, at noget går igen. Det er derfor vigtigt for os, at børnenes perspektiv bliver set af os som pædagogisk læringsmiljø.

Leg

Vi som pædagogisk personale er meget opmærksomme på at leg bliver til undervejs, som den udføres af børnene. Hos os er indlevelse et ord vi ofte bruger, fordi vi ønsker at legen har kreativitet og at fantasien er i spil. Børnene lærer gennem leg, og de tilegner sig verden gennem leg. Leg giver børnene indflydelse på deres eget liv.

Læring

Læring skal leges ind. Det pædagogiske personale har ansvar for at skabe et læringsmiljø, som indbyder til eksperimenteren, undren, nysgerrighed og fantasi. I den proces er vi opmærksomme på at tilrettelæggelsen af det fysiske miljø, indretningen og atmosfæren er rigtig vigtig.

Børnefællesskaber

Børnegrupperne udgør et socialt og kulturelt fællesskab, som er altafgørende for børnenes trivsel. Særligt orienterer børn sig mod ældre og jævnaldrende børn. I LykkeLy er der tre familiestuer med børn fra 0-6 år. Vi ønsker at opbygge gensidig respekt på tværs af deres alder, følelsen af selvstændighed og glæden ved at hjælpe og støtte hinanden. Børnene danner også nye børnefællesskaber i aldersopdelte grupper de mødes i en gang om ugen. I hverdagen må børnene være i hele huset og der er fællesskaber på tværs i huset.

Pædagogisk læringsmiljø

I LykkeLy arbejder vi bevidst og målrettet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem pædagogiske læringsmiljøer.

I LykkeLy vil vi se hele dagen som et læringsmiljø, som skabes i samspil med børnene. Vi ved, at der sker læring og at der er et pædagogisk arbejde i alle rutinesituationer, i børneinitierede lege, i voksenplanlagte aktiviteter og i det spontane i hverdagen. Derfor er det vigtigt for os, at vi holder et fagligt fokus og at vi løbende vælger fokusområder for at den pædagogiske praksis sikre det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

I LykkeLy har vi fokus på de forskellige læringsrum, vi kan skabe på forskellige tidspunkter af dagen og i forskellige kontekster for at sikre en heldagspædagogik. Alle børnene behandles ligeværdigt, og det er vigtigt for os, at de føler sig anerkendt i fællesskabet. Vi har derfor fokus på det enkelte barn i hverdagens forskellige aktiviteter og gøremål. Vi tilretter vores aktiviteter ud fra det enkelte barns udviklingstrin, så barnet aktivt kan indgå og føler sig som en betydningsfuld del af fællesskabet.

Vi arbejder målrettet med de overordnede seks læreplanstemaer, med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag.

Forældresamarbejde

I LykkeLy er forældresamarbejdet højt prioriteret.

Et godt forældresamarbejde bygges på et tillidsfuldt fundament af imødekommenhed og åbenhed som nøgleord. Det fundament er vi i LykkeLy bevidste om er afgørende for barnets trivsel, da forældrene er de vigtigste omsorgs personer i barnets liv og er derfor afgørende for barnets udvikling og dannelse. Forældrene bliver i LykkeLy inddraget i et ærligt og ligeværdigt samarbejde byggende på tillid, forståelse og respekt for hinanden.

Vi er bevidste om, at et godt forældresamarbejder starter hos os og allerede inden barnet starter i LykkeLy er vi opsøgende og nysgerrige på familiens behov for en sikker og tryg overgang.

Børn i udsatte positioner

I LykkeLy er vi opmærksomme på, at der kan være perioder i et barns liv, hvor det har brug for noget særligt, eller et barn kan have udfordringer, der skal arbejdes med i hele dets børnehavetid. Alle børn er unikke og har forskellige udgangspunkter og forudsætninger. Hver især har børnene noget at byde ind med i fællesskaberne, og hver især skal børnene lære at indgå på fællesskabernes præmisser. På samme måde skal fællesskaberne lære at rumme alle, som de unikke mennesker, de er. I LykkeLy arbejder vi med, at alle børn skal have oplevelsen af, at være anerkendt, blive værdsat, blive udfordret og have succesoplevelser i lege og aktiviteter.

Vores læringsmiljøer skal derfor tage højde for børn i udsatte positioner. Vi skal sikre, at børnene har adgang til børnefællesskaber, hvor de oplever trivsel og udvikling. I lykkeLy støtter vi børn i udsatte positioner til at blive inkluderet i lege med andre børn og indgå i betydningsfulde børnefællesskaber.

Sammenhæng til børnehaveklassen

I Lykkely vil vi gerne skabe en sammenhæng til skolen der blandt andet handler om at understøtte børnenes personlige og sociale kompetencer. De vil opleve positive erfaringer med at indgå i børnefællesskaber, vi vil gøre dem nysgerrige, vi giver dem lyst til at lære og få mod på nye oplevelser, samtidig med vi gør overgangen tryg og genkendelig.

Vi samler de kommende skolebørn (Blomsterne) på tværs af huset en gang om ugen. Ca. et år inden skolestart. I løbet af året går de også til børnehavesvømning.

Den overordnede vision med Blomsterne er, at gøre børnene parate til at starte i skole og ruste dem til at håndtere det skoleliv, de er på vej til. Det skoleforberedende arbejde handler ikke om at give barnet faglige færdigheder, men i højere grad om at stimulere udviklingen af et fundament, så barnet kan møde det nye, fordybe sig, sprogligt interagere, være vedholdende, indgå i børnefællesskaber og tage initiativ til at indgå i relationer og hvile i sig selv.

På tværs af opgaver, pædagogiske læringsmiljøer og lege, støtter vi børnene i at modtage kollektive beskeder, håndtere konflikter, selvhjulpenhed, behovsudsætte og troen på egne evner.

Den styrkede pædagogiske læreplan

Blomsten giver et overblik over Dagtilbudslovens bestemmelser for hvad den pædagogiske læreplan skal indeholde.

1) Barnets alsidige personlige udvikling

Læringsmiljøet:

I LykkeLy tror vi på, at børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og ser børn, er vigtige medspillere for de drømme og ønsker, som børnene har. Samtidig med at børnene skal have mulighed for at opleve sig selv som værdsatte individer, der er beskyttet af et fællesskab, så skal børnene også lære at se og forstå samspillet og de konflikter, der kan opstå med andre – både børn og voksne. Børnene i LykkeLy skal både kunne mærke deres egne grænser, være i stand til at sige til og fra, men også indgå som en social del af det større fællesskab, der gør verden sjov og udfordrende at være i. I LykkeLy anerkender vi, at børnene har behov for at lære at tackle de mange forskellige følelser, der opstår i fællesskabet – lige fra engagement, venskab og kærlighed til ligegyldighed og konkurrence.

Målet for barnet:
– En positiv selvforståelse med selvværd og selvtillid.
– Kompetence til at forstå og håndtere følelser.
– Børnene skal kunne reflektere over tanker og handle.
– Børnene inddrages som ansvarlige og lærer indlevelse overfor andre, alt imens de bliver mere bevidste om deres tilværelse.
– Viden, fantasi, kreativitet og initiativ

Pædagogisk handling

Alle de voksne i LykkeLy er vigtige medspillere, når børnenes følelsesmæssige erfaringer omsættes til adfærd. De voksne vil støtte børnene i at udfolde sig og afprøve deres potentialer. Børnene vil opleve, at de får støtte i at forfølge små ideer og skabe egne projekter. Pædagogerne vil have fokus på at anerkende børnenes ideer, både når ideerne omfatter flere eller kun barnet selv. personalet vil rose børnene for deres indsats og dermed styrke selvværdet. Personalet vil støtte i eventuelle konflikter mellem børnene, så børnene er bevidste om sige fra og til og mærke efter egne grænser. Dermed vil børnene i LykkeLy få et stadigt mere nuanceret kendskab til både sig selv og andre og føle sig genkendt og husket af andre, både som det barn, der startede i LykkeLy og den person, det senere udviklede sig til at blive. I LykkeLy arbejdes der med Mary fondes materiale ” Fri for mobberi” som et redskab til at have en dialog med både børnehave- og vuggestuebørn.

Der er forskellige scenarier og aktiviteter som vi arbejder med løbende og mere intenst i emneuger, med det formål, at LykkeLy skal være et væksthus for den personlige udvikling – et sted hvor det enkelte barn kan drømme om og tage hul på sin egen udvikling i trygge rammer med andre børn og voksne.

Sådan vil vi arbejde:

– Vi vil give børnene mod og motivere dem
– Vi vil ud fra principperne om anerkendende pædagogik møde børnene med respekt og stræbe efter at optræde som gode rollemodeller for børnene i hverdagen
– Vi vil sikre tryghed
– Vi vil Sikre succesoplevelser i hverdagen
– Vi vil tage udgangspunkt i barnets kompetencer og ressourcer
– Vi vil give alsidige udfordringer og oplevelser
– Vi vil støtte barnets nuværende og potentielle relationer
– Vi vil veksle mellem struktur og fri leg

 2) Barnets sociale udvikling

Læringsmiljøet:

I LykkeLy tror vi på, at Sociale kompetencer udvikles i fællesskab med andre mennesker i venskaber, grupper og kulturer. De vigtige elementer i social kompetence er empati, evne til tilknytning og sociale færdigheder.

Social kompetence er nøglen til fællesskabet, hvor børnene har mulighed for at udfolde sig – i leg, i samarbejde med andre om at løse opgaver og realisere drømme. Det er vigtigt, at børnene i LykkeLy støttes i at danne venskaber og lærer, hvordan man kommer med i og er en del af en gruppe. Det er i fællesskabet med andre, børnene oplever styrke og betydning, der er adgang til at give og opnå anerkendelse. Det er som medskabere af fællesskabets historie, der fortælles hver dag, at børn bliver socialt kompetente. Børnene i LykkeLy skal via omsorg og respekt have mulighed for at udvikle konstruktive og nære relationer til andre mennesker. Der skal være plads til at give udtryk for egne følelser og behov samtidig med, at børnene også forstår, at andre har de samme behov. Børn skal lære at sætte grænser for sig selv og sige til og fra. I LykkeLy sidder personalet meget på gulvet og ikke på stolene, så de mindste børn finder tryghed i, at der er en voksen tilgængelig i deres højde og har nemmere ved at bevæge sig lidt længere væk på stuen og udvide deres verden. De mindste er på opdagelse og vi som voksne står klar til at hjælpe dem med at sætte begreber på hvad de ser, smager, lugter eller røre ved. De spejler sig I hinanden og de voksne og gentager lyde og bevægelser efter hinanden og de større børn. I LykkeLy er formålet med familiestuer netop at styrke de sociale kompetencer, både for de store børn at vise omsorg og tage hensyn til de mindre, og samtidigt en mulighed for de små at spejle sig i de store og deres gøren og kunnen.

Målet for barnet:

– Inddele i alderssvarende grupper så de bliver en del af et fællesskab.
– Indgå i fællesskabet på deres stue
– At møde andre anerkendende og respektfyldt
– At udvikle kompetencer til at indgå i og bidrage til forpligtende fællesskaber
– At udvikle kompetencer til at etablere, indgå i og vedligeholde venskaber

Den pædagogiske handling:

I LykkeLy er børnene opdelt på familiestuer, så de er aktivt en del af et fællesskab hver dag. De store er med til at hjælpe de små og støttes i at tage hensyn og udvise omsorg for andre børn på stuen, det sker blandt andet ved, at personalet hjælper børnene med at sige fra og invitere til leg og vi øver i hvordan flere kan bestemme i en leg og hvor sjov en leg kan blive ved at være flere. De større børn på stuerne støttes i at udvise sociale kompetencer ved at hjælpe de mindre f.eks. ved måltiderne, på stuen ved at hælde op til de små, eller made de mindste.

Når børnene leger, er personalet enten med i legen eller på sidelinjen. Når Vi er med i legen, demonstreres og sættes der ord på om man kan lege storesøsteren i en leg. Personalet støtter børnene i at huske de sociale spilleregler, samt støtter alle børn i at deltage i legen. Når vi er med på sidelinjen, observeres legen og relationerne, så vi har mulighed for at træde til og hjælpe, når der opstår uoverensstemmelser eller misforståelser mellem børnene. og på denne måde sikre personalet sig, at en interaktion ikke er ude af kontekst, men så vidt muligt sker i tilfælde af, at børnene ikke selv kan finde ud af at løse uoverensstemmelserne. Når vi støtter børnene i konflikthåndteringen, stilles der spørgsmål til de involverede børn, så børnene kan øve sig i at udtrykke deres oplevelse.

Vi skal udvise og lære børnene at være tilgivende, hensynsfulde og diplomatiske og støtte i at finde en løsning så legen kan fortsætte. Også ved de sociale kompetencer vil personalet i LykkeLy anvende ”Fri for mobberi”, som et pædagogisk redskab til at hjælper børnegruppen med at have en inkluderende tilgang til andre børn.

Vi vil hjælpe børnene med at gennemskue en konkret konflikt/problematik i en leg fra flere vinkler. Børnene er selv med til at komme med løsningsforslag for derved at føle et aktivt ejerskab. I LykkeLy anvender vi ”Fri for mobberi” både for de større og mindre børn. For vuggestuebørnene synger personalet sange hvor vi massere/ nusser/kilder hinanden og viser følelser ved ansigtsudtryk så børnene kan spejle sig i følelserne. Børnehavebørnene bliver præsenteret for kort, der repræsenterer forskellige situationer og sociale relationer mellem børn.Vi støtter børnene i, at udtrykke hvad de kan se på billederne, så børnene kan øve sig i at udtrykke følelserne, personalet hjælper og støtter børnene i hvordan man kan løse den givne situation enten ved at inddrage børnene i en dialog og henvise til den dialog som reference, såfremt en konflikt skulle opstå.

Sådan vil vi arbejde:

– Vi sætter rammerne så børnene får erfaringer med alsidige fællesskaber, der gøres ved at strukturere og organisere børnene, så de får optimal læring i de grupper de indgår i.
– Vi iagttager børnenes udviklingsbehov, interesser og venskaber.
– Vi hjælper børnene til at indgå i fællesskaber, så børnene får oplevelsen af at være betydningsfulde.
– Vi tilbyder forskellige læringsmiljøer, samt evaluere på hvordan børnene udvikler sig.
– Vi vil opmuntre til hjælpsomhed blandt børnene. Det vil vi gøre ved at opfordre børnene til at hjælpe hinanden evt. som garderobevenner, vaske hænder sammen eller kigge i bøger. De kan hjælpe hinanden i vores hverdagsrutiner som borddækning og vaske hænder.
– Vi vil være gode rollemodeller.
– Vi vil aktivt inddrage ”Fri for mobberi”
– Vi følger børnene og er opmærksomme på deres humør og trivsel.
– Vi arbejder motiverende og er engagerede og vil støtte dem i at indgå i relationer som kan give mulighed for venskaber. vi vil inddrage forældre, så de også har mulighed for at støtte op om relationen.

 3) Barnets kommunikation og sprog

Læringsmiljøet:

Sprog er forudsætningen for at udtrykke sig og kommunikere med andre. I LykkeLy anerkender vi, at der findes mange forskellige sprog, som alle spiller en rolle i barnets udviklingsproces og som skal have opmærksomhed.

I LykkeLy arbejder vi med talesprog, skriftsprog, kropssprog og billedsprog som kommunikationsformer. Børnene i LykkeLy skal støttes i at udvikle deres danske ordforråd og i at forstå de begreber og regler, der gælder for det talte sprog. I LykkeLy vil personalet støtte den naturlige interesse for det skrevne sprog, men især have fokus på, at for at skabe en god og sund kommunikation, er det vigtigt, at børnene i LykkeLy forstår sammenhænge mellem f.eks. kropssprog, mimik og tale.

Derudover vil der i LykkeLy arbejdes for en forståelse af et varieret og korrekt dansk sprog og evnen til at bruge det, så det passer i forskellige situationer, for at børnene vil kunne gøre sig forståelige. I LykkeLy tror vi på, at sprog skaber kontakt, og evnen til at bruge nuancerne i sproget støtter og fremmer forståelsen af og fra andre. Det er vigtigt at træne dialogen, så børn i fællesskabet kan tale, lytte, stille spørgsmål, give svar og være aktive i at planlægge fælles aktiviteter og projekter. I LykkeLy er vi gode til at lytte til børnene og støtte børnene i at gøre sig forståelige og anerkende deres sprog, så de får mulighed for at udtrykke det, de er i tvivl om, glade for eller kede af, så de frit kan lufte deres meninger, følelser og tanker. I LykkeLy arbejder vi ud fra tanken om, at de sproglige færdigheder giver adgang til verden – en mulighed for at høste viden og erfaringer. Det er derfor vigtigt at støtte børnene i at sætte ord og begreber på de oplevelser, de har i dagligdagen.

Sproget er en forudsætning for løsninger af problemer og konflikter. Balancen i fællesskabet afhænger af børnenes evner til at sige til og fra, og om de har de sproglige forudsætninger for at udtrykke, hvad de mener, og dermed formår at blive forstået af både børn og voksne.

Målet for barnet:

– At barnet får et veludviklet sprog, så det får gode muligheder for at indgå I sociale relationer.
– At barnet udvikler sprog og skriftsprog gennem nærværende kommunikative voksne
– At udvikle sprog gennem leg, spil og samvær
– At barnet har lyst og mod på at anvende sproget og skriftsproget kreativt og eksperimenterende i dialogen og kontakten med omverdenen.
– At barnet kan bruge sproget til at skabe kontakt og anvende nuancerne til at gøre sige forståelig
– At barnet kan forstå sammenhængen mellem tale, mimik og kropssprog

Pædagogisk handling:

I LykkeLy vil sprog og sprogudvikling være en fast del af hverdagen, personalet vil i den daglige dialog med børnene, sikre sig at ordenes betydning vil blive fremhævet. Det kan være ved vores morgensamling, ved højtlæsning med en dialogisk tilgang, hvor enkelte ords betydning italesættes f.eks. ”hvad betyder snabelsko?” Det kan også gøres ved at appellere til sanserne, som at smage på ordet ”surt” vi rører ved ordet ”koldt”

I LykkeLy anerkender vi, at børn lærer forskelligt og den sproglige udvikling kan have flere nuancer. Derfor vil personalet støtte børnenes forskellige behov og forskellige sproglige niveauer,. Vi vil motivere børnene i LykkeLy ved at stille spørgsmål, kommentere, anvende billederne til at supplere sproget.

Rim og remser vil også anvendes i hverdagen, som en måde hvor på børnene i LykkeLy kan øve sig på sproget og udtale ved sangtekster og gehør på lyde og ord der rimer. I LykkeLy anvendes også en dialogisk tilgang, når der skal synges og læres sange. Teksten bliver læst op, og vi er i dialog med børnene om hvad de enkelte ord betyder. Dette understøttes ved at bruge fagter, der understøtter forståelsen og kombinere talesproget med kropssproget.

I LykkeLy arbejdes der ud fra den narrative tankegang, hvor den gode historie avler flere gode historier og dermed er med til den positiv udvikling. Personalet hjælper børnene til at skabe egne positive selvfortællinger, ved at støtte dem i at fortælle når de oplever noget godt, når de har hjulpet et andet barn, og når de lærer noget nyt. På denne måde får barnet en succesoplevelse og et positivt selvbillede som styrker selvværdet og det understøttes ved at kunne udtrykke det sprogligt.

Sådan vil vi arbejde:

– Vi varierer og kombinere talesproget med kropssproget og tegnsproget
– Personalet taler MED børnene og er opmærksom på den gode udviklende dialog
– Vi vil anvende en dialogisk tilgang ved højtlæsning
– Vi vil sætte ord på det vi gør
– Vi vil tale tydeligt – adskille ordene
– Vi vil bruge et alsidigt sprog
– Vi støtter børnene i at finde ord og øve udtale
– Vi er opmærksomme på hvordan vi formulere os.

4) Krop, sanser og bevægelse

 Læringsmiljøet:

Krop og bevægelse er for børn en udviklende metode til at erobre verden. Når børn udvikler deres motorik, udvikles også forudsætningerne for at udvikle sig på en lang række andre områder. Det giver tryghed og selvtillid at kende sin egen krops formåen og kunnen.

Børn udvikler ved fysisk aktivitet også deres sanselighed, deres forståelse af det fysiske miljø, der omgiver dem, samt den kultur og den natur, de befinder sig i.

Børnene udvikler i deres eksperimenteren med deres motoriske færdigheder og begrænsninger både erfaringer og vaner, der også styrker dem socialt, sprogligt og intellektuelt. Blandt andet erfarer børnene sammenhængen mellem det talte og det nonverbale sprog og hvilke reaktioner, der kommer fysisk til udtryk, men ikke italesættes.

Børnene lærer egne og andres grænser at kende ved at stifte bekendtskab med deres egen krops grænser og reaktioner. Ved at børnene opbygger en viden og en erfaring med kroppen, øges deres evne til at kunne sætte sig ind i andres samt egen kropsbevidsthed. 

Målet for barnet:

– At barnet er bekendt med kroppens signaler og muligheder
– At barnet forstår at aflæse kropsprog og kombinere det med talesproget
– At barnet udvikler glæde ved at eksperimentere med og bruge kroppen
– At barnet videreudvikler motoriske færdigheder i leg og tilrettelagt aktiviteter
– At have fokus på fysisk sundhed, hygiejne og bevægelse
– At barnet er i stand til at udtrykke følelser via kropssproget
– At barnet tør udforske og bruge de forskellige sanser

Den pædagogiske handling:

I LykkeLy vil børnene støttes og styrkes i, at kunne give udtryk for egne behov.Vi vil anvende LykkeLy´s inden- og udendørsfaciliteter. Børnene i LykkeLy vil blive tilbudt motorik og bevægelse både på egne stuer, i vores fællerum og på tværs af stuerne.

I LykkeLy vil vi have fokus på, hvor det enkelte barn er, i sin motoriske udvikling, og styrke barnet både i dets fin- og grov motorik. Vi vil støtte børnene i deres grov motorik ved at anvende vores legeplads, boldbanen, svømmehallen og skoven i nærområdet, til at udforske og afprøve kroppen ved eks. at klatre, kure ned af skrænter balancere på stammer, cykle, boldspil, svømme og kombinere bevægelser med sanglege og musik. I LykkeLy vil vi have en løbende dialog med børnene, så børnene er opmærksomme på og lære at mærke efter, om de fryser, sveder, er sultne/tørstige, skal på toilettet. I LykkeLy er der også et fokus på finmotorik, hvorfor der altid vil være papir, sakse og tegneredskaber på alle stuerne. Børnene skal øve sig i at sætte perler på plader og snor og får støtte i at klippe i forskellige materialer, tegne indenfor stregerne på tegninger.

I LykkeLy er børnene også en stor del af den daglige madlavning, så de store børn kan øve deres færdigheder ved at skrælle gulerødder eller anrette pålægsfadene, og de mindre kan røre dejen eller plaske med vand.

Sådan vil vi arbejde:
– Vi viser lysten til at bruge kroppen på mange forskellige måder
– Der vil blive tilrettelagt læringsmiljøer, så børnene kan udfolde sig kropsligt i alle sammenhænge i hverdagen
– Aktiviteter og lege skal bære præg af øvelser hvor grundbevægelser som at kravle, rulle, hoppe, løbe er implementeret.
– Vi laver sanglege som grundlag for social iscenesættelse/samarbejde hvor kroppen, bevægelser er et kommunikativt redskab.
– I en social sammenhæng positionerer børnene sig gennem kroppens udtryk og lære at aflæse andre børns udtryk via deres krops udtryk.
– Vi tilbyder børnene afslapning til roligt musik, som en mere sanselig  tilgang hvor kognitive processer dannes.

 5) Natur, udeliv og science

Læringsmiljø:

I LykkeLy sætter vi pris på bæredygtighed. Vi vil gerne arbejde os væk fra ”køb og smid væk – kulturen” men hen imod hele tanken om genbrug. I LykkeLy er det vigtigt at der udvises respekt og forståelse for naturen som mennesker lever i og har ansvar for. Naturoplevelser i barndommen bidrager både til den følelsesmæssige, mentale og fysiske udvikling. En naturfaglig dannelse skabes af oplevelser med, interesse for og viden om naturen i et miljø, hvor der er plads til at undres, stille spørgsmål og finde svar.

I LykkeLy har børnene mulighed for at være i, sanse og opleve naturen på alle årstider, i forskelligt vejr og landskaber. På den måde styrkes børnenes sanser og deres motoriske udfoldelse. Naturen er en enestående legeplads for både sind og krop og når børn leger i naturen, får fantasien og samværet med andre spillerum, og børnene udfordres på mange planer både kropsligt og mentalt.

I LykkeLy betragtes naturen som en skattekiste af kundskab. I skov, på mark og ved strand har børnene mulighed for at hente førstehåndsindtryk om dyr, planter og materialer. De kan bygge, skabe og konstruere og udforske materialer og teknikker. Gennem vidende og medlevende personale kan børnene i LykkeLy få vigtige erfaringer, eksperimentere og hente masser af viden om naturfænomener og tekniske sammenhænge.

Naturen giver børnene mulighed for at systematisere deres omverden og ved selvsyn fatte sammenhænge, der ellers kan være svære at forstå, hvis de bliver formidlet på det teoretiske plan. Det gælder f.eks. modsætninger, relativitet, tal, mængder og rækkefølger. At bruge naturen som eksperimentarium og legerum danner grundlaget for en varig interesse, respekt og ansvarlighed for natur og miljø.

Målet for barnet er:
– Barnet skal få kendskab til naturen og værne om den
– Barnet skal have en naturlig interesse for udelivet og lære årstiderne at kende
– Barnet udvikler glæde ved at færdes i, udforske, sanse og lege i naturen
– Barnet skal stimuleres og udvikle en respekt for naturen

Den pædagogiske handling:

I LykkeLy er det væsentligt, at børnene bliver bevidst om naturens forskellige sammenhænge og livets afhængighed af disse, f.eks. de fire årstiders betydning for jorden, hvordan ser de ud. Børnene vil blive taget ud i naturen så årstiderne både kan ses, føles og smages. Børnene vil få mulighed for at lave mad på bål og fortælle personalet vil fortælle historier og dyrene og planterne. Der vil arrangeres forskellige temauger om de forskellige elementer, så børnene kan udvikle deres viden og forståelse for vand, jord, ild og luft.

Børnene i LykkeLy er aktive i madlavningen og personalet og køkkendamen inddrager børnene i madens oprindelse og tilberedning.

Børnene bliver inddraget i at plante frø i vores egen køkkenhave. Det gør vi så de kan forstå tilblivelsen af det mad vi spiser, så de kan mærke jorden og samarbejde om, at frøene plantes korrekt. Børnene hjælper med at vande og lue ud. Det gør vi så de kan forstå hvordan vi passer på vores have og hvordan vi får vores ting til at gro. Vi tror det er godt for børnene at opleve et frø blive til en blomst. Vi kan ikke skynde på processen – men vikan holde øje og give tid og ro.

Børnene i LykkeLy er med til at høste urterne og grøntsagerne på legepladsen og tilberede dem, så de forstår og lære at sætte ord på hvad de har gjort. De øver finmotorikken ved at skrælle og skære og oplever succes ved at tilberede og servere maden for deres venner i LykkeLy.

Sådan vil vi arbejde:

–  Børnene vil komme på mange ture og være meget ude. Personalet vil give børnene lov til at mærke og fordybe sig i naturen. og Årstiderne vil løbende blive forklaret og arbejdet med, eks. kastanjedyr, snemænd, haletudser og sommerbær.
– Vi vil planlægge, strukturere læringsmiljøer og være anerkendende i vores samvær med børnene så vi fremmer fordybelse, trivsel og den gode oplevelse.
– Børnene går på legepladsen og i skoven og udnytter rummet til leg og fantasi. der skal være plads til at samle ting som bringes med hjem. Der skal undersøges og nysgerrigheden skal understøttes.
– Vi vil have det sjovt, og på den måde fremme børnenes glæde ved naturen
– Vi vil være positive overfor oplevelser i uderummet, uanset vind og vejr
– Vi vil tage tid til at udforske og eksperimentere med børnene
– Bæredygtighed, Økologi, og en sund tilgang til mad og madspild vil være en fast del af hverdagen, så børnene i LykkeLy forstår hvor maden kommer fra og hvordan den er tilberedt.

 6) Kultur, æstetik og fælleskab

 Læringsmiljø:

I LykkeLy er kultur et udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Det er gennem mødet med andre og det der er anderledes, at vi definerer vores eget kulturelle ståsted og genkender vores egne kulturelle rødder.

I LykkeLy får børnene et klart blik for kulturelle udtryksformer, da tanken er, at jo mere varieret børnene får lov at udfolde sig og jo flere kulturelle facetter børnene oplever, desto mere bredspektret bliver også deres opfattelse af verden, andre mennesker, såvel som deres egne muligheder og potentiale. Selvom børn opfattes som fantasifulde væsner, har de ganske som voksne brug for inspiration ud over, hvad deres egen fantasi kan skabe. Mødet med andre menneskers udtryk og ikke mindst med voksne, der kan formidle kunst og kultur, kan være med til at sætte gang i en udvikling af deres kulturelle udtryksformer. Gennem oplevelser af kunst og kultur får børnene inspiration til selv at lege, omforme og eksperimentere med de udtryk, de møder.

Forudsætningen for skabelsesprocessen er naturligvis, at børnene har mulighed for, at udfolde sig på egne betingelser, både når det handler om pladskrævende, støjende og mere rolige aktiviteter, der kræver fordybelse.

Målet for barnet:
– Barnet skal lære samfundets mangfoldighed af traditioner og kulturhistorie at kende.
– Barnet skal eksperimenterer med, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer, såsom musik drama og kreative processer.
– Barnet skal udvikle forståelse og respekt for forskelligheder, levevis og familieformer
– Barnet får et klart blik for forskellige kulturelle udtryksformer
– Barnet skal udvise forståelse for eget kulturelle ståsted
– Barnet skal opnå selvtillid og koncentrationsevne

Den pædagogiske handling:

I LykkeLy tror vi på, at kreativitet trives bedst ved lyst og engagement. Derfor vil børnene i LykkeLy inddrages i beslutninger om, hvilke kulturelle eller kunstneriske processer, de skal beskæftige sig med. Børnene vil få medindflydelse på valg af f.eks. materialer og projekter samt på planlægning af kulturelle aktiviteter og oplevelser, for at styrker deres interesse og glæde ved at skabe. Børnelitteratur, film, faglitteratur, musik, teater, billeder etc. i forskellige genrer samt værksteder, hvor forskellige materialer og redskaber er til rådighed, er den daglige kilde til inspiration og lyst til udfoldelse.

Også deltagelse i kunstneriske arrangementer, udflugter til kulturelle tilbud i lokalsamfundet kan bidrage til den kulturelle vækst.. Der spilles dagligt musik og synges sange, både når børnene skal falde til ro, eller skal udfolde sig motorisk eller sprogligt. Personalet vil arbejde med mange forskelige kunstneriske udtryksformer, så børnene vil få støtte i at male med fingre/fødder/næse. I LykkeLy ses kunsten som en udtryksform, som ingen regler har og hvor fantasien skal dyrkes.

Sådan vil vi arbejde:

– Vi tage udgangspunkt i børnenes interesser og kompetencer
– Vi vil inspirere / motivere
– Vi viser vores forskelligheder
– Vi viser interesser
– Vi forholder os spørgende og nysgerrige
– Vi præsentere børnene for forskellige traditioner
– Barnet blive præsenteret for forskelige kulturelle udtryksformer. F.eks. Teater, film, musik, bibliotek.

Evalueringskultur

LykkeLy evaluerer vi vores pædagogik og vores pædagogiske læreplaner ved at kigge på det fælles liv, som børn og voksne har sammen i hverdagen, og om måden, det tilrettelægges på, giver mulighed for at nå målene i læreplanen.

Hvordan evaluere vi?

På vores personalemøder evaluere vi det pædagogiske arbejde i forhold til lærerplanerne og ser på hvordan processerne er gået. Vi evaluere temaer/emner i huset og det daglige pædagogiske arbejde. Hvad har vi lært i processen?

Personalets løbende evaluering foregår på mange måder. Den er kendetegnet ved at være systematisk og dokumenteret på Famly i form af fotos og udstillinger af børnenes arbejde – gerne med historier der beskriver processen, læringen og legen deri.

Når vi arbejder i aldersopdelte grupper har vi udformet et evalueringsskema som alle personaler udfylder og hænger op på en tavle i gangen. På den måde kan personalet se hvordan de forskellige arbejdsgange har været og blive inspireret af hinanden.

Vi inddrager børnene ved at spørge, hvad der har været godt og skidt når vi er færdige med et tema/emne.

Sammen med bestyrelsen har vi en god dialog om vores pædagogiske arbejde i hverdagen og vores arbejde med læreplanerne.

Vi evalurere også med forældrene, både til fællesmøder, individuelle forældresamtaler, forældrespørgeskema og mulighed for en åben og ærlig dialog i hverdagen.

Her er punkterne vi arbejder ud fra i forbindelse med evaluering af de forskellige læringsmiljøer.

– Trivsel – hvordan var børnenes trivsel i aktiviteten? Hvilke tegn var der på trivsel? Hvad var vi opmærksomme på for at fremme børnenes trivsel?
– Motivation- Hvordan forberedte vi børnene på aktiviteten? Hvordan lykkes vi med at motivere alle børnene? F.eks. samling, fællesskaber, inklusion, sprogtone. Hvilke tegn så vi på, at børnene var motiverede?
– Læring – Hvilke tegn var der på, at børnene har fået ny – viden, kompetencer eller færdigheder? Hvilke tegn har der været på læring? Havde vi fokus på læringsmiljø, aktiv læring, kvalitet af samværet, fællesskab, kommunikation?
– Sprog- Hvilke tegn så vi på den sproglige læring – viden, kompetencer og færdigheder? Hvad var vi særligt opmærksomme på for at fremme børnenes sproglige læringsrefleksion- hvilken ny viden har vi fået i forhold til vore pædagogiske praksis?

Dokumentation

Vi bruger Famly som dokumentation i vores hverdag. Vi viser børnenes hverdag igennem billeder og fortæller om vores pædagogiske læringsprocesser.

Vi har et årshjul hængende i huset som er synligt for personale og forældre.

Vi har lavet en tavle der dokumentere det pædagogiske arbejde i vores årgangsgrupper. Vi har årgangsgrupper hver torsdag. når vi har arbejdet i grupperne hænger personalet vores fælles evalueringsskema på tavlen til dokumentation for forældrene.

Vi har hængt seks læreplansplakater op i huset med vores egne beskrivelser af det pædagogiske arbejde i LykkeLy.

Hvad vil vi gerne arbejde videre med?

Vi vil forsat have fokus på hvordan vi kan putte læring ind i børnenes leg.

Vi vil være opmærksomme på hvilken læring der ligger bag ved aktiviteterne vi sætter i gang og beskrive læringen fremfor aktiviteten.

Vi vil have fokus på de gode børnefællesskaber.

Vi vil lave et nyhedsbrev der skal hedde LykkeNyt.

Nyhedsbrevet udkommer hver tredje måned til forældrene og skal indeholde et fagligt pædagogisk emne, siden sidst (evt. Traditioner, temaer), Børnecitater, spørgsmål fra forældre (med svar fra pædagoger), og en madopskrift fra vores køkkendame Ida.

Nyhedsbrevet vil vi bruge til evaluering og dokumentation.

Vi vil 2021/22 arbejde med fokuspunkterne demokrati og fælleskab.

Vi vil til vores morgensamlinger i huset bede børnene om at vælge imellem nogen udvalgte aktiviteter. Vi vil gerne have at børnene mærker efter i sig selv. Vi vil være nysgerrige på om børnene går efter selve aktiviteten, bedstevennen, en tryg voksen eller noget helt andet