LykkeLy - Tryghed & Trivsel i børnehøjde

Vi er en gruppe forældre og pædagoger, der er gået sammen om en fælles passion for det gode børneliv i Allerød, og vi åbnede dørene til vores private integrerede daginstitution den 1. september 2016. I vores navn gemmer der sig en tro på det gode børneliv, hvor ALLE børn bliver set, hørt og forstået. Vi ønsker fællesskab og et afsæt i drømmen om et lykkeligt familieliv anno 2016.

Vi har skabt en lille integreret institution med plads til maksimum 48 børn. Fordelingen er op til 18 vuggestuebørn og op til 30 børnehavebørn, og børnene er fordelt på tre stuer.
På hver stue er der to faste pædagoger og to faste medhjælpere. Derudover har vi en fast køkkenmedarbejder i huset. Den høje normering giver et pædagogisk overskud, som tilgodeser børnenes individuelle behov og interesser.

LykkeLy er opdelt i familiestuer, hvor børnene fra 0-6 år er sammen i dagligdagen og fungerer som en søskendeflok, der lærer af og tager hensyn til hinanden. Den måde at samle børn på er essentiel for fællesskabet i institutionen. Barnet vil både kunne se op og ned til andre på stuen og vil samtidig kunne skabe relationer lige der, hvor barnet er. Børn er forskellige, og det er deres udvikling også – det vil vi gerne værne om.

I familiegrupperne er den pædagogske linje, at pædagogikken tager udgangspunktet i det enkelte barns naturlige udviklingstrin... Læs mere , som ikke altid følger barnets alder. Da der ikke er noget institutionsskift før skolestart, har børnene i familiegrupperne ro til at udvikle sig i deres eget tempo. I årets løb har vi emneuger, hvor børnene bliver delt op i grupper på tværs af stuerne, så de er sammen med de jævnaldrende børn. Vi laver også opdelinger på tværs af stuerne ud fra interesser, for at understøtte læring og udvikling gennem flow og fordybelse.

Da vi er en mindre institution og har prioriteret en stabil, høj personalenormering, er der rig mulighed for, at pædagogerne kan få et dybere kendskab til børnenes unikke personligheder og deres behov for stimuli, der hele tiden forandrer sig i takt med barnets individuelle trivsel og udvikling.

Vi ser læring som en kombination af udvikling og nysgerrighed. Netop derfor er en stærk drivkraft for os, at vi som forældre og pædagoger formår at skabe rammer, der favner og inspirerer bredt – og hvor det enkelte barn har mulighed for at tilegne sig viden og udvikle sin egen personlighed og kompetencer ud fra det, som barnet føler sig motiveret og drevet af.

Den tid og den udvikling et lille barn gennemgår fra 0-6 år er så vigtigt et fundament for resten af barnets liv, og derfor ønsker vi et tæt samarbejde og stor forældreindflydelse i LykkeLy. På den måde bliver forældre en stor del af deres børns institutionsliv.
Børnene er forældrenes guld. I LykkeLy ønsker vi at følge vores børns udvikling, og det kræver en tæt kontakt mellem hjemmet og institutionen og et højt niveau af kommunikation. Derfor åbner vi op for, at man kan komme og spise morgenmad sammen i institutionen, og at der vil blive afsat tid til pædagogiske konsultationer, hvor der kan sparres på stort og småt - alt sammen for vores børns skyld.

Vi ønsker, at arbejde med bæredygtighed i alt, hvad vi gør. Lige fra den økologiske madordning, vi tilbyder børnene, til legepladsens nyttehaver, der kører efter konceptet ”fra haver til maver”. I LykkeLy vil vi gerne væk fra en ”køb og smid væk kultur”, og vi håber, at genbrug vil være en fast del af dagligdagen. Vores filosofi er nemlig, at det er det nære, der er vigtigt, og at vi hele tiden tænker over, hvad det er vi gør og hvorfor.

Vi har outsourcet så meget administration som muligt, så vores pædagoger kan gøre nytte med deres høje faglighed på gulvet, og ikke bag en computerskærm.


Vi byder jer velkommen i LykkeLy!

Kærlig hilsen
Bestyrelsen og Personalet

Hvem står bag?

Initiativtagerne til LykkeLy er selv forældre og pædagoger, der efter flere års kamp for bedre vilkår for både børn og personale i Allerød Kommune, selv har valgt at knokle for at skabe Danmarks bedste institution.

Som forældre i Allerød har vi oplevet en del sparerunder, der er gået særligt udover børneområdet. På trods af en indædt kamp i bestyrelser i institutionerne, har vi desværre måtte sande, at det ikke tyder på, at det ændrer sig de næste mange år. Da der nu igen varsles store besparelser på børneområdet, har vi valgt en privat selskabskonstruktion, hvorfra vi kan undgå presset med nednormeringer og allokering af ressourcer og i stedet fokusere på trivsel og børnene.

Vi oplever allerede stor interesse for vores institution, og vi mærker et tydeligt behov for mere end bare pasning af vores alles børn. I LykkeLy er nærvær, omsorg og tid til det enkelte barn hverdag. Helt basale ting, der er kommet under pres i gentagende rationaliseringsrunder og ledelsesmæssige omstruktureringer på mange kommunale institutioner. LykkeLy drives efter principperne om nærvær og omsorg, tryghed og trivsel.


Om private institutioner

En privat institution fungerer på fuldstændig samme vilkår som en offentlig institution, med samme tilskud, åbningstider, fripladsmuligheder, madordning mv.
Den store forskel er, at vi holder fast på små grupper med mange voksne i trygge hjemlige rammer. Derudover bestræber vi os på at levere et førsteklasses serviceniveau til jer forældre.

Se Fødevarestyrelsens smiley-rapporter

Skriv dit barn på venteliste

Du kan sikre din plads på ventelisten allerede i dag.

Udfyld venligst nedenstående skema og klik “indsend”, så har vi alle de nødvendige data for at kunne skrive dit barn på ventelisten. Hvis du ønsker at skrive mere end ét barn op, gennemgår du bare processen igen.

Felter markeret med * skal udfyldes.
Indsend

Info om venteliste

Vi optager børn fra 10 måneders alderen.

Vi administrerer selv vores venteliste, og jeres opskrivning hos os har derfor ingen betydning for jeres kommunale opskrivning. Ved accept af en plads i LykkeLy skal I dog være opmærksomme på, at I mister jeres plads på den kommunale venteliste. Man kan godt vælge at stå både på vores og den kommunale venteliste.

Priser

Priserne i LykkeLy er:

Vuggestuebarn (indtil barnet fylder 3 år):
Kr. 3.654 + kr. 946 til obligatorisk økologisk madordning. I alt kr. 4.600 pr. måned, 12 måneder om året.

Børnehavebarn (fra den måned barnet fylder 3 år):
Kr. 2.000 + kr. 946 til obligatorisk økologisk madordning. I alt kr. 2.946 pr. måned, 12 måneder om året.

Priserne inkluderer økologisk sund mad med dagligt hjemmebag, høj personalenormering, højt niveau af kommunikation, oplevelser, materialer i hverdagen, bleer, solcreme, frugtordning mv.

Indmeldelse

Følgende er proceduren når dit barn får tilbudt plads i LykkeLy.
  1. Accept af plads: Når du har fået tilbudt en plads i LykkeLy pr. e-mail, er det meget vigtigt, at du besvarer mailen og accepterer pladsen så hurtigt som muligt, dog senest indenfor to dage, da vi ellers vil tilbyde pladsen til en anden.
  2. Oprettelse af PBS/Nets aftale: Egenbetalingen kører over PBS/Nets, og derfor vil du blive bedt om at underskrive en aftale så du kan oprettes i systemet.
  3. Velkommen til LykkeLy

Yderligere info

Hvis der er noget du ikke har fået svar på eller gerne vil høre mere om, så send os venligst en mail på opskrivning@lykkely.nu

Du kan også følge os på vores facebookside: www.facebook.com/lykkelynu

LykkeLy kan kontaktes på telefon: 32 15 22 48

Generelt

LykkeLy er godkendt til 48 børn i alderen 0-6 år, heraf maksimalt 18 vuggestuebørn.

Vores leder og souschef skal have en pædagogisk uddannelse og personalesammensætningen skal som minimum følge Allerød Kommunes krav og anbefalinger. Ved ansættelse af personale indhentes reference fra tidligere arbejdspladser ligesom der indhentes straffe- og børneattest. Personalet har tavshedspligt og underretningspligt, som indskærpes ved ansættelsen.

LykkeLy har åbent mandag til fredag fra 6.45 til 16.45. Bestyrelsen kan i samarbejde med lederen vælge at ændre den daglige åbningstid i forbindelse med ændrede behov i forældregruppen. En ændring i åbningstiden skal varsles forældrene med mindst 2 måneder.

LykkeLy træffer selv afgørelse om optagelse af børn. Ventelisten står åben for alle børn, også børn med særlige behov. Optagelse i institutionen sker på baggrund af anciennitet på ventelisten, dog vil søskende nyde fortrin hvis de har alderen til den ledige plads.

 

Bestyrelsen fastlægger selv forældrebetalingens størrelse. Forslag om øget forældrebetaling skal behandles på et forældremøde, der skriftligt er indkaldt til med mindst 14 dages varsel. Beslutning om øget forældrebetaling kræver tilslutning fra 3/4 af de fremmødte forældre. En øget forældrebetaling skal varsles forældrene med mindst 3 måneder. Reglerne om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen - herunder søskenderabat - er også gældende for LykkeLy. Den til enhver tid gældende forældretakst fremgår af vores hjemmeside under "Venteliste".
Forældrebetalingen er forudbetalt og sker direkte til institutionen via PBS.
Udmeldelse af et barn skal foregå skriftligt og skal varsles med 2 måneder til den 1. eller den 16. i en måned.
Bestyrelsen kan opsige et barn med 1 måneds varsel hvis forældrebetalingen ikke er indbetalt inden 8 dage efter betalingsfristens udløb og LykkeLy efterfølgende har rykket 2 gange skriftligt for betalingen. Der skal minimum være tale om en betalingsoverskridelse på 3 uger før opsigelse med 1 uges varsel kan finde sted.

Job

LykkeLy søger dygtige og fleksible vikarer
Har du lyst til et fleksibelt job i en lille ny daginstitution, så vil vi meget gerne høre fra dig. Du vil skulle vikariere på planlagte tidspunkter, så vi kan sende vores faste personale på ferie og kurser, og sende børnegrupper på ture, hvor det kræver ekstra personale. Derudover skal du, i noget omfang, kunne vikariere fra dag til dag i forbindelse med sygdom, for at vi kan opretholde vores normering på stuerne.

Har du lyst til at være en del af vores lille børne-oase i Allerød, så send din ansøgning og CV til job@lykkely.nu snarest muligt. Du er også velkommen til at ringe hvis du har spørgsmål.

Vi glæder os til at høre fra dig!

 

Søg uopfordret
Vi modtager meget gerne uopfordrede ansøgninger til vores institution. Skriv til job@lykkely.nu, og vedlæg ansøgning samt CV. Vi glæder os til at høre fra dig!