LykkeLy er godkendt til 48 børn i alderen 0-6 år, heraf maksimalt 18 vuggestuebørn.

Vores leder og souschef skal have en pædagogisk uddannelse og personalesammensætningen skal som minimum følge Allerød Kommunes krav og anbefalinger. Ved ansættelse af personale indhentes reference fra tidligere arbejdspladser ligesom der indhentes straffe- og børneattest. Personalet har tavshedspligt og underretningspligt, som indskærpes ved ansættelsen.

LykkeLy har åbent mandag til fredag fra 6.45 til 16.45. Bestyrelsen kan i samarbejde med lederen vælge at ændre den daglige åbningstid i forbindelse med ændrede behov i forældregruppen. En ændring i åbningstiden skal varsles forældrene med mindst 2 måneder.

LykkeLy træffer selv afgørelse om optagelse af børn. Ventelisten står åben for alle børn, også børn med særlige behov. Optagelse i institutionen sker på baggrund af anciennitet på ventelisten, dog vil søskende nyde fortrin hvis de har alderen til den ledige plads.


Bestyrelsen fastlægger selv forældrebetalingens størrelse. Forslag om øget forældrebetaling skal behandles på et forældremøde, der skriftligt er indkaldt til med mindst 14 dages varsel. Beslutning om øget forældrebetaling kræver tilslutning fra 3/4 af de fremmødte forældre. En øget forældrebetaling skal varsles forældrene med mindst 3 måneder. Reglerne om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen - herunder søskenderabat - er også gældende for LykkeLy. Den til enhver tid gældende forældretakst fremgår af vores hjemmeside under "Venteliste".
Forældrebetalingen er forudbetalt og sker direkte til institutionen via PBS.
Udmeldelse af et barn skal foregå skriftligt og skal varsles med 2 måneder til den 1. eller den 16. i en måned.


Bestyrelsen kan opsige et barn med 1 måneds varsel hvis forældrebetalingen ikke er indbetalt inden 8 dage efter betalingsfristens udløb og LykkeLy efterfølgende har rykket 2 gange skriftligt for betalingen. Der skal minimum være tale om en betalingsoverskridelse på 3 uger før opsigelse med 1 uges varsel kan finde sted.


Generelt